องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

จุดประสงค์ในการจัดภาพองค์ประกอบศิลป์ มีดังนี้
1. เพื่อความงามและดึงดูดความสนใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจิตรกรรม ศิลปินผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามและความพึงพอใจของตนเอง รวมทั้งผู้อื่นด้วย ฉะนั้นจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ผลงานที่ออกมาน่าสนใจ ซึ่งต้องนำองค์ประกอบต่างๆ มาจัดวางเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักทำให้เกิดความสวยงาม
2. เพื่อเป็นสื่อแสดงความหมาย การนำเอาองค์ประกอบศิลป์มาจัดทำในงานศิลปะเพื่อแสดงเรื่องราว สื่อความหมาย โดยการอาศัยผลงานศิลปะเป็นสื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ

ประเภทขององค์ประกอบศิลป์

            องค์ประกอบศิลป์เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างมาก แม้บางครั้งจะถูกนำมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นครั้งคราวก็ตาม องค์ประกอบศิลป์ในบางเรื่องเป็นส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ในอีกเรื่องหนึ่ง เช่น เส้น เป็นส่วนประกอบของ รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น และองค์ประกอบศิลป์ในบางเรื่องเป็นผลมาจากองค์ประกอบศิลป์อื่นๆ เช่น ค่าของความอ่อนแก่ทำให้เกิดแสงและเงา แสงเงาทำให้เกิดรูปร่างมองเห็นเป็นรูปทรง รูปร่าง รูปทรงที่ถูกส่วนถูกขนาด สมจริง ทำให้เกิดสัดส่วนความแตกต่างกันของเส้น รูปทรง สี พื้นผิว ทำให้เกิดการตัดกันความคล้ายคลึงกันของเส้น รูปทรง สี พื้นผิว ทำให้เกิดความกลมกลืน หรือการซ้ำที่มีจังหวะเท่าๆ กันเหมือนกัน ทำให้เกิดเป็นลวดลาย เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงพอจะสรุปประเภทขององค์ประกอบศิลป์ได้ดังนี้
1. องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้แก่
1) จุด (Point) คือ สิ่งที่ปรากฏเป็นร่องรอยบนพื้นระนาบ
2) เส้น (Line) คือ จุดที่นำมาเรียงต่อๆ กันเป็นจำนวนมาก
3) สี (Colour) คือ ลักษณะความเข้มของแสงที่กระทบกับสายตาให้เป็นปกติ
4) แสงเงา (Light-Shade) คือ ความอ่อนแก่ที่ไม่เท่ากันที่ปรากฏบนวัตถุ
5) รูปร่าง (Shape) คือ การประกอบกันของเส้น เกิดความกว้าง ยาว มีมิติ
6) รูปทรง (Form) คือ การประกอบกันของเส้น มีลักษณะ 3 มิติ
7) มวล (Mass) คือ การรวมกลุ่ม หนาแน่น มีน้ำหนัก
8) สัดส่วน (Proportion) คือ ความสัมพันธ์กันของขนาดต่างๆ
9) พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะความงามภายนอกของวัตถุ
10) ค่าความอ่อนแก่ (Values) คือน้ำหนักของสีที่ปรากฏให้สัมผัสได้ด้วยสายตา
11) การซ้ำ (Repetition) คือ การปรากฏตัวบนที่ว่างของหน่วยตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป
12) จังหวะ (Rhythm) คือ การซ้ำๆ ที่เป็นระเบียบของหน่วยตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป
13) ลวดลาย (Pattern) คือ สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชม เกิดจากการจัดจังหวะซ้ำกัน
2. องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ได้แก่
1) หน่วยหรือเอกภาพ (Unity) คือ ความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพ
2) ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากันในน้ำหนักสองข้างในภาพ
3) จุดสนใจ (Point of Interest) คือ จุดเด่นที่มีเรื่องราว เนื้อหา หัวใจของภาพ
4) การลดหลั่น (Gradation) คือ การจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ
5) ทิศทาง (Direction) คือ การจัดองค์ประกอบให้หันเหไปในทางเดียวกัน
6) บริเวณว่าง (Space) คือ ระยะห่างของรูปทรงในงานศิลปะ
7) ความกลมกลืน (Harmony) คือ การนำเอาองค์ประกอบมาจัดจังหวะเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม
8) การตัดกัน (Contrast) คือ การนำเอาองค์ประกอบที่ต่างกัน มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันมาไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เป็นระเบียบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s